Kategórie

Naša recenzia z nákupného portálu

Avatar Overený zákazník
08.06.2022
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rýchlo vybavená objednávka,všetko prebehlo bez problémov.
Avatar Overený zákazník
30.05.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Najlepšia cena na nete Dobrý výber tovaru Rýchle dodanie Dobrá kvalita dodaného tovaru
Celkový názor:
Obchod odporúčam!!!
Avatar Overený zákazník
30.05.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Na druhý deň poslane, super rýchlo,ďakujem
Celkový názor:
Super komunikacia, rýchlo dodane ďakujem
Avatar Overený zákazník
05.06.2022
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Cely nakup prebehol super. Tovar doruceny do 24 hodin. Kolobezka funguje presne podla popisu. Velmi odporucam. Marika

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ARCO COM, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti ARCO COM, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
  * či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  * či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu. V prípade mechanického poškodenia pri preprave je povinný si uplatniť reklamáciu do 24 hodín od doručenia tovaru.
  * či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
 4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, teda osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 7. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim a ani na bežné opotrebenie tovaru, alebo jeho časťí. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
 8. Práva zodpovednosti za vady výrobku sa uplatňujú u predávajúceho. Ak však sa nachádza v blízkosti kupujúceho autorizovaný servis určený na záručnú opravu bližšie k miestu kupujúceho uplatní si kupujúci právo na opravu u opravcu určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí kupujúcemu opravu predávajúci.
 9. Ak sa pri výrobku jedná o vadu, ktorú je možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, a včas odstránená . Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu takúto vadu odstrániť.
 10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmeneu veci, alebo ak sa vada týka len  súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady.
 11. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 12. Ak sa jedná o vadu výrobku, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. To isté právo má kupujúci ak sa jedná o odstrániteľné vady, ak však nemôže vec riadne užívať pre opakované sa vyskytnutie vady, alebo pre väčší počet vád.
 13. Ak sa jedná o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 14. V prípade, že je na opravu určená iná osoba ( autorizovaný servis ) a v zariadení sú uložené heslá, môže sa toto zariadenie vrátiť neopravené.

   

   

  Pri zaslaní tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť tento reklamačný formulár a zaslať ho spolu s kompletným tovarom.

  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:     

   

  ARCO COM, s.r.o.

  J.D.Matejovie 1581/2B

  033 01, Liptovský Hrádok

   

  Upozornenie: Tovar odporúčame poslať  doporučene a odporúčame aj jeho poistenie, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. Tovar odporúčame zabaliť proti poškodeniu počas prepravy. Poškodenia vzniknuté počas dopravy k nám nebudú zohľadnené v rámci reklamačného konania. Tie si musí odosielateľ uplatniť u prepravcu, kde dopravu objednal. V prípade, že si kupujúci neuplatnil záručnú opravu v značkovom servise pre značku a tovar odosiela na reklamáciu k nám musí byť odoslaný do sídla spoločnosti uvedeného na faktúre, čo je zároveň aj sídlom spoločnosti a musí byť prepravnou spoločnosťou doručený fyzicky. Nesmie byť odoslaný na odberné miesto, poštu, úložné miesto a podobne, mimo náš dosah.

      Pre informácie k reklamáciám a servisným strediskám k jednotlivým značkám a výrobcom nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:

     info@arco.sk/arco@arco.sk

 1. Reklamačný formulár.

   

  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online  na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke           http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

   

  Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme ARS vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

  Čerpané zo zdroja:     http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi